Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


118                 PLOEA INDICA.

HAS. Malaya ad Penang! et Singapur! — (v. s.)

Frutex sarmentosus, ramulis dense fulvo-fcomentosis. Folia srcpius louge angustata,
basi rotundata, 6-8 poll, longa, If-Sf lata, petiolo f -poll., iuforiora in quovis ra-
muio minora oblonga obtusa. Flores 2-4 in racemo abbreviato congest! ; bracteae mi-
nutae, deciduffi. Pedicolli -|-l-pollicares, prope basin bracteolam ovalem semiam-
plectentem £ poll, lougom gerentes. Sepala ovata, •£— J poll, longa, mlvp-tomeu-
tosa, obscure nervosa, basi connata. Petala exteriora !•£-! j-poll, e basi lata ob-
longa, obtusa, crasse coriacea ; intenora vix breviora, utrinque incana, basi concava,
glabrata, superne elongato-triquetra. Stamina et ovaria priorum, sed stylus glaber.
Carpella (immatura) 15-20, pedicello jequilongo suffulta, anguste oblonga, obtuse
rostrata, fulvo-tomentosa.

4. M. manubriattun (H.f. et T.); foliis oblongis vel oblongo-
lanceolatis rigidis supra glaberrimis lucidis secus costam fulvo-pube-
scentibus subtas dense Mvo-tomentosis, floribus subternis fasciculatis
mediocribus, carpellis longe pedicellatis oblique ovalibiis obtjisis fulvo-
tomentosis. — Uvaria manubriataa Wall. Cat. 6456 !; Guming, JVb.2339 !

HAB. la Malaya vulgaris ! — (v. $.)

Frutex scandens; ramosus, foliosus. Ramuli nigricantes vel griaei, rugulosi,
sparse verrucosi, glabrescentes ; juniores cum omnibus partibus novellis dense fulvo-
tomentosi. Folia basi rotundata vel subcordata, apice acuta vel sensim acuminata,
8-5 poll, longa, 1^-lf- lata, petiolo -£-£-poll. Flores oppositifolii vel ad apices ra-
morum fasciculati. Pedicelti tomentosi, ^-f-pollicares, infra medium bracteolam
ovatam minutam gerentes. Alabastri dense tomentosi. Sepala ovata, acuta, i-
poll. Petala exteriora e basi ovali-oblonga obtusa, extus' toiuentosa, intus basi
glabi-a, superne incana ; intenora paullo breviora, ovato-lanceolata, supra medium
triquetra, extus incana, intus glabra, granuldsa. Stamina elongata, connectivi pro-
cessu subgloboso. Ovaria dense aureo-strigosa. Styfa oblongus, pilosus. Carpella
inimatura, 6-7, ovali-oblonga, ottusa, obliqua, intus gibbosa, dense fulvo-tomeutosa ;
pedicelli tomentosi, 2-pollioares, basi dilatati, toro coadunati et persistentes. Semina
5—6.

This speeies in general appearance closely resembles the last, but it is smaller in
all its parts, the flowers in particular being very considerably less. The fruit is very
peculiar, and unlike that of any other species.

_5. M. WallicMi (H.f. et T.) ; foliis anguste oblongo-lanceolatis
plerumque longe acuminatis basi rotundatis distanter nervosis superne
glaberrimis subtus pallidis et sub lente praesertim secus costam et ve-
nulas pube minutissima adpresse puberulis, pedicellis fasciculatis pau-
cis, tloribus mediocribus, carpellis longe pedicellatis. — Uvaria bicolor,
Wall. Cat. 6466 ! non Roxb.

HAB. In- montibus Silhet ! et Khasia ! subtropicis. — (v. v.)

scandeus. Samuli cortice cinereo ruguloso, juniores pubescentes;
partes novelise aureo-sericese. Folia 4-6 poll, longa, li—2 lata, petiolo -^-poll., te-
nuiter coriacea, Nervi valde obliqui, quam in cieteris speciebus remotiorea. Pe-
dunculi oppositifolii, brcvissimi ; pedicelli I-4t ^-pollicares, tomentosi, basi brac-
teolis ovatis parvis mtmiti. Sepala extus tomentosa, intus glabra, granulata. Pet&la
ovato-lanceolata, -|-poll. ; exteriora extus fnlvo-tomentosa, interiora glabra. Stamina
ct ovaria U. verrucosi. C'trpella iramatura dense tomentosa, ovalia, i-pollicaria, pe-
dicellis pollicaribus angulatis toiiicutos,is suifulta, toro globoso insidentia.
Dx\ Wallich* who found this species in the Calcutta Botanic Garden, and also re-
ceived it from Silhet, has considered it to be V. Ucolor of Roxb.; and it is probable
fchiiU l^ith species may have been so marked in fhe Calcutta garden, and perhaps